Adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat

Alulírott ……………………………………………… természetes személy jelen nyilatkozat aláírásával kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az Első Roma Média Kft. (székhelye: 1012 Budapest Márvány utca 17. , a továbbiakban Társaság vagy Adatkezelő) az alábbi konkrét célokra a jelen nyilatkozatban megjelölt személyes adataimat visszavonásig tartó időtartamban kezelje.

A konkrét célok, amelyek érdekében az alábbi személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok:

 • ……………………………………….
 • ……………………………………….
 • ……………………………………….

Személyes adatok, amelyek kezelésére a hozzájárulásomat adom:

 • név: ……………………..
 • e-mail cím: ……………………………..
 • opcionálisan megadható – telefonszám:…………………………………..
 • opcionálisan megadható – képviselt médium megnevezése:…………………………………..
 • opcionálisan megadható – beosztás:………………………….

A fenti hozzájárulásommal összefüggésben tudomással bírok az alábbiakról:

 • A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.
 • A Társaság nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.
 • Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
 • A Társaság az általános adatkezelési tájékoztatóját a honlapján a láblécben elérhetővé teszi az érintettek számára.

Az adataim kezelői, címzettjei a Társaság, illetve a Társaságnak azon munkavállalói, akik az adataimmal összefüggésben végeznek a fenti célokkal tevékenységet. A Társaságnál adatvédelmi tisztségviselő nincsen. Az adatkezelés jogalapja a saját hozzájárulásom. Az adatokat a Társaság a hozzájárulás visszavonásáig jogosult kezelni, tárolni, a célok érdekében felhasználni.

Tudomással bírok:

 • azon jogomról, hogy kérelmezhetem az adatkezelőtől a rám vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhatok az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az adathordozhatósághoz való jogomról,
 • a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jogomról, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásához való jogomról.

Kelt: Budapest, 20………………………………………

________________________________

nyilatkozattevő természetes személy